1.1  Každý návštevník a užívateľ Lezeckej steny Wallhalla a Bouldrovky je povinný si prevádzkový poriadok pozorne prečítať, berie ho na vedomie a je povinný dodržiavať ho.

1.2  Každý návštevník (vrátane osoby, ktorá nelezie) pri prvom vstupe je povinný vyplniť a odovzdať kompetentnej osobe registračný formulár a jeho podpisom potvrdzuje, že je oboznámený s prevádzkovým poriadkom a bezpečnosťou na lezeckej stene a bouldovej stene. Po odovzdaní registračného formulára návštevník obdrží preukaz, ktorým je povinný sa preukázať pri každom ďalšom vstupe na stenu a zároveň je dokladom o tom, že je návštevník bol oboznámený s prevádzkovým poriadkom. Preukaz je neprenosný a platí do odvolania.

1.3  Porušovanie prevádzkového poriadku môže viesť k vykázaniu návštevníka zo steny, pričom nevzniká žiaden nárok na vrátenie vstupného. Pri opakovanom porušení prevádzkového poriadku môže dostať porušovateľ trvalý zákaz vstupu do objektu lezeckej steny; v takom prípade budú majiteľom sezónnych lístkov a vstupových permanentiek tieto odobrané bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny.

1.4 Pri vstupe na lezeckú stenu alebo bouldrovku si návštevník zakúpi vstupenku, alebo sa preukáže permanentkou.

1.5 Návštevník a užívateľ je povinný dodržiavať pokyny služby, inštruktorov a správcu športoviska.

1.6 Po príchode do objektu je návštevník povinný sa prezliecť a prezuť vo vymedzenom priestore (šatni) a až potom vstupovať do samotného objektu lezeckej steny a bouldrovky.

1.7  Lezenie na boso, vo vibramách, papučiach a ponožkách je z bezpečnostných a hygienických dôvodov zakázané. Povolené sú iba lezečky.

1.8 Návštevník je povinný neznečisťovať lezeckú stenu, bouldrovku, toalety, šatne ako aj okolie objektu.

1.9 Návštevník je povinný náležite používať bezpečnostné a ochranné zariadenia a pomôcky a svojvoľne ich nemeniť (viac viď 2. Bezpečnosť)

1.10 Návštevník je povinný konať tak, aby umožnil iným plniť povinnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

1.11 Návštevník je povinný oznamovať bez odkladu zamestnancovi steny, nedostatky, ktoré by mohli ohroziť jeho bezpečnosť, alebo zdravie, najmä bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia a podľa svojich možností podieľať sa na ich odstránení.

1.12 V prípade úrazu je návštevník povinný ohlásiť úraz zamestnancovi steny.

1.13    Na stenu je zakázaný vstup a pohyb osobám pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a taktiež zákaz konzumovať alkohol v priestoroch určených na šport.

1.14 V priestoroch budovy je ZAKÁZANÉ FAJČIŤ A MANIPULOVAŤ S OHŇOM!

1.15 Je zakázané demontovať akékoľvek časti konštrukcie lezeckej steny a bouldrovej steny (chyty, istenie a pod.) . Taktiež vstupovať do konštrukčných častí zadnej strany bouldrovky.

1.16 Deti do 12 rokov sa môžu v objekte steny pohybovať iba v sprievode dospelej osoby, alebo určeného inštruktora. Pohyb detí v pádovej zóne je obzvlášť nebezpečný a z tohto dôvodu zakázaný. Pádová zóna znamená priestor 2 metre od kolmých profilov a celý priemet previsnutých profilov. Celá bouldrovka sa považuje za pádovú zónu.

1.17 Účastníci organizovaných aktivít (horolezeckých krúžkov), ktorí nemajú 18 rokov sú povinní doniesť inštruktorovi prehlásenie zákonného zástupcu, že súhlasí s vykonávaním športových aktivít v priestoroch lezeckej steny

1.18 Cenné veci si nenechávajte bez dozoru. Inštruktor, ani prevádzkovateľ steny za ich stratu nezodpovedá.

BEZPEČNOSŤ

2.1  LEZECKÚ STENU s Lanom VYUŽÍVATE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ!

Každý užívateľ si je vedomí, že lezenie na umelej stene je spojené s rizikami, ktoré prevádzkovateľ – aj pri dodržaní všetkých pravidiel uvedených v prevádzkovom poriadku – nie je schopný eliminovať. Dôležitá je vzájomná ohľaduplnosť. Využívanie lezeckej steny si vyžaduje plnú koncentráciu pri lezení a istení.

Informácie uvedené v Prevádzkovom poriadku nemôžu nahradiť zaškolenie a prax. Absolvovanie zaškolenia v oblasti bezpečnej techniky lezenia a istenia je vašou vlastnou zodpovednosťou.

 2.2  Pokiaľ zamestnanec steny usúdi, že nový návštevník (návštevníci) nie sú spôsobilý pre samostatné pôsobenie na lezeckej stene, majú právo mu v záujme vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti druhých návštevníkov zakázať športovú činnosť v objekte až do momentu kedy preukáže nadobudnutie potrebných zručností.

V lezeckom centre smú samostatne liezť iba osoby náležite vyškolené a skúsené v oblasti lezenia, techniky manipulácie s lanom a techniky istenia.

2.3  Pri lezení je možné používať iba výstroj určenú pre tento šport (s označením CE)

2.4  Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou cestou (osmičkový uzol, sedací úväz, istiace zariadenie)

2.5 Lano musí byt’ minimálne 20 metrov dlhé.

2.6   Istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti (1- 2 metre) od nástupu cesty. Viditeľne ľahší istič, ako prvolezec musí byť zaistený u spodného nitu.

2.7 Istenie v sede je zakázané.

2.8 Prvolezec musí zapnúť všetky istenia.

2.9  Je zakázané nechávať lano voľne visieť v ceste a blokovať tým ďalších lezcov, s výnimkou zavesenia horného lana obsluhou športoviska.

2.10 Je povinné cvakať expresky len v jednej línii.

2.11  V jednom exprese smie byť cvaknuté iba jedno lano!

2.12 Používanie vlastných expresov je zakázané.

2.13  Robenie štandov v stene je zakázané.

2.14 Nity bez karabín sa nesmú používať k postupu.

2.15 Rýchle spúšťanie je vo všeobecnosti zakázané. Istič je zodpovedný za bezpečnosť lezca ako aj tretích osôb, ktoré by nesprávnym spúšťaním mohol ohroziť.

2.16  Pokiaľ je v ceste nalezený lezec (bez ohľadu na to či lezie zospodu, alebo top-rope), nikto iný nesmie do tejto cesty naliezť.

2.17 Zlaňovanie je povolené iba s predchádzajúcim súhlasom dozoru steny.

2.18 Lezenie bez lana je zakázané !! Traverzovanie (bouldrovanie) je povolené maximálne s nohami vo výške 0,5 metra. Platí pravidlo – lezec nastupujúci do steny má vždy prednosť pred lezcom bez lana. (Netýka sa Bouldrovej steny)

2.19 Všetci užívatelia sú si vedomí, že chyty a stupy sa môžu otočiť, alebo v krajnom prípade aj zlomiť. Užívatelia preberajú akúkoľvek zodpovednosť za zranenia spojené s týmto bodom na seba.

2.20 Pri lezení s lanom odporúčame používanie lezeckej prilby.

2.21 Počas pobytu na lezeckej stene sa vyvarujte pádovej zóny.  Pádová zóna predstavuje celý priemet previsnutých profilov a priestor vo vzdialenosti 2 m od nástupu kolmých a mierne previsnutých profilov

2.22 Počas lezenia a istenia s lanom je zakázané používať mobilné telefóny, alebo slúchadlá alebo inak sa rozptyľovať.

2.23 Liezť smie iba osoba v dobrom zdravotnom stave.

 

PRAVIDLÁ PRE LEZENIE S HORNÝM LANOM (TOP-ROPE) a SamoistoM

3.1 V zásade sa smie liezť s horným lanom iba na lanách na to určených. Uzly a karabíny na týchto lanách sa nesmú rozväzovať a odnášať.

3.2 Pri malom vyťažení steny je možné lezenie s horným lanom za podmienok: Kvôli hroziacemu kyvadlu sa smie liezť iba na lane, ktoré je zapnuté do všetkých priebežných istení, ktoré vedú k poslednej karabíne. Doporučujeme nevycvakávať posledné dve istenia.

3.3 Istič musí držať lano riadne napnuté.

3.4 Zákaz istenia cez polovičný lodný uzol.

3.5 Pri lezení na samoiste je dôležité poriadne sa zapnúť na sedací úväz. Úrazy sa stávajú pri nepozornosti, keď si človek myslí že sa zapol, pretože je popruh samoistu napnutý. Vždy skontroluj pred lezením upevnenie karabín popruhu samoistu na sedacom úväze.

PRAVIDLÁ PRE LEZENIE NA BOULDROVEJ STENE

4.1  Vstup na bouldrovku na boso, v topánkach je z bezpečnostných a hygienických dôvodov zakázané. Povolené sú iba lezečky a kopačky s odstránenými štupľami, poprípade môžete vstupovať s prezúvkami, ale neliezť!

4.2 Zákaz vstupu s pohármi, nápojmi v  neuzavretých nádobách, či ostrými predmetmi.

4.3 Na dopadisku nenechávajte žiadne predmety, napr. fľaše, kefky, lezečky, sedačky… Pri dopade na ne vzniká riziko úrazu.

4.4 Nelezte v lezeckých sedákoch.

4.5 Počas pobytu na bouldrovej stene sa vyvarujte pádovej zóny pod lezúcimi osobami.  

4.6 Ak máte možnosť dávajte si tzv. spotting a teda podporu chytania nelezúcou osobou , osobe ktorá lezie boulder.

4.7 Vyliezanie na terasu a poschodie detskej zóny a zoskakovanie z terasy je zakázané.

4.8 Zákaz poškodzovania akýchkoľvek časti športoviska a izolačnej vrstvy, hlavne v detskej lezeckej zóne.

MATERIÁL

5.1. Každý návštevník je zodpovedný za dobrý stav svojej výstroje. (testy UIAA atď.)

5.2. Pokiaľ zamestnanec steny zistí nedostatky na výstroji návštevníka, má právo upozorniť ho a požiadať o výmenu výstroje.
5.3. Pri zistení nedostatkov na stene (istenia, chyty, karabíny, laná) sú lezci povinný toto okamžite ohlásiť dozoru steny.
5.4. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania prevádzkového poriadku, nesprávnej techniky istenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov apod. a škody na veciach, ako aj za osobné veci nepreberá prevádzkovateľ steny žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky.  Lezecká stena, ako prevádzkovateľ lezeckej nepreberá v tomto prípade žiadnu zodpovednosť.

SKUPINY A KURZY

6.1 Vedúci skupiny, ako najskúsenejší lezec, nesie zodpovednosť za členov svojej skupiny.   

6.2 Zamestnanci centra majú právo vyžiadať si od vedúceho skupiny potvrdenie spôsobilosti pre výkon danej činnosti.

6.3 Účastníci kurzov musia dodržiavať všetky pokyny vedúceho kurzu. Program kurzov získate od zamestnancov centra, ktorí vám poskytnú všetky potrebné informácie, alebo na stránke www.wallhalla.sk

6.4 Kurzy smú viesť iba náležite vyškolené osoby, ktoré získali súhlas zamestnancov steny. Spôsobilosť na výkon tejto činnosti musia doložiť platným oprávnením.

OTVÁRACIE HODINY

7.1  K dispozícii podľa aktuálne platných otváracích hodín. Môžu sa vyskytnúť prípady, kedy bude potrebné uzavrieť časť alebo celú stenu (stavba ciest, kontroly, preteky, podujatia atď.). Takéto výnimočné prípady budú vopred oznámené na internetovej stránke.

Názov prevádzky: Lezecká stena Wallhalla, levočská 53, Stará Ľubovňa.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Registračný formulár nájdete tu: Registračný formulár.doc